شرکت آزما فرآیند اکسیر البرز در سال ۱۳۹۸موفق به اخذ مجوز سنجش عوامل زیان آور محیط کار در استان البرز گردید

پایش عوامل زیان آور محیط کار شامل اندازه گیری موارد ذیل می باشد .

اندازه گیری و پایش عوامل فیزیکی محیط کار مانند روشنایی، سر و صدا، ارتعاش، امواج و پرتو و ….

اندازه گیری و پایش عوامل شیمیایی محیط کار مانند انواع گاز و بخار، گرد و غبار، فیوم و ….

اندازه گیری و پایش عوامل ارگونومیکی محیط کار مانند ارزیابی پوسچر ها و پست های کاری

اندازه گیری و پایش عوامل بیولوژیکی محیط کار مانند سنجش قارچها، باکتری ها و ….

مجوز آلاینده سنجی که توسط شرکت اکسیر البرز اخذ گردیده، اجازه انجام فرآیند آلاینده سنجی و پایش عوامل زیان آور محیط کار در مناطق ساوجبلاغ، غرب کرج ، فردیس و طالقان دراستان البرز می باشد .