این استاندارد شامل فصول ذیل می باشد :

   • کلیات
   • مواد و تنش های طراحی
   • طراحی
   • تولید و مواد ساخت
   • اتصالات و تجهیزاتی که روی دیگ نصب می شوند
   • تجهیزات احتراق
   • کنترل های خودکار و تجهیزات الکتریکی
   • بازرسی و نشانه گذاری
   • پیوستها